HE 168/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

Vahvistettu

29.01.2009

Voimaantulo

01.03.2009

Säädöskokoelma
47/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.2009

Voimaantulo

01.03.2009

Säädöskokoelma
48/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi

2. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Korpinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 36/2008 vp
Valmistunut

04.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2008 Päättynyt PTK 120/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2008 Päättynyt PTK 124/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2008

Vastaus
EV 191/2008 vp