HE 168/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaista muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
997/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Johtaja Kangaspunta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2012 Päättynyt PTK 117/2012
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/2012 vp
Valmistunut

26.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksiin HE 97/2012 vp ja HE 168/2012 vp sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 10
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 97/2012 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

Vastaus
EV 161/2012 vp