HE 169/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
68/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
69/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
70/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
71/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kuntoutusrahalain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
72/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
73/2002
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki työllisyyslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.02.2002

Voimaantulo

01.04.2002

Säädöskokoelma
74/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

2. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta

3. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

4. Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki kuntoutusrahalain 5 a §:n muuttamisesta

6. Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/2001 vp
Valmistunut

20.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 5. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2001 Päättynyt PTK 140/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.01.2002

Vastaus
EV 171/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin