HE 169/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta sekä eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1430/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.02.2005

Säädöskokoelma
1431/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta

2. Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 17/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus karttoineen hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2004 Päättynyt PTK 129/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2004 Keskeytetty PTK 135/2004
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 4
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan valtiosääntöoikeudellinen huomautus saamelaisten ja paikallisten asukkaiden oikeuksien turvaamisesta lain tasolla otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2004

Vastaus
EV 185/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin