HE 169/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1161/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1162/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 93/2003 vp ja LA 60/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005
Päätös

1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2005

Vastaus
EV 187/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot