Valtiopaivaasia HE 169/2005

HE 169/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1161/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1162/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

3. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005 13
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 93/2003 vp ja LA 60/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 7
Päätös

1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin ja 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot