Valtiopaivaasia HE 169/2006

HE 169/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1257/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1258/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palkkaturvalain muuttamisesta

2. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.2006

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hartikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2006 Päättynyt PTK 95/2006 17
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2006 vp
Valmistunut

08.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 50/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2006 Päättynyt PTK 123/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot