HE 169/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Maksupalvelulaki

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
290/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
291/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
292/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
293/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
294/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
295/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki veronkantolain muuttamisesta

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
296/2020
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maksupalvelulaki

2. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta

3. Laki viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta

4. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

5. Laki henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta

6. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

7. Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2010 vp
Valmistunut

24.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 ja 69 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2010 Päättynyt PTK 35/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2010

Vastaus
EV 38/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin