HE 17/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
559/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
560/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki asevelvollisuuslain 50 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
561/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 luvun 14 a §:n ja 45 luvun muuttamisesta

2. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki asevelvollisuuslain 50 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.05.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1999 Päättynyt PTK 28/1999
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2000 vp
Valmistunut

31.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/1999 vp
Valmistunut

15.06.1999

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/1999 vp
Valmistunut

16.09.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2000 Poistettu PTK 48/2000
07.04.2000 Poistettu PTK 49/2000
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2000 Päättynyt PTK 54/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Perustuslakivaliokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.2000

Vastaus
EV 44/2000 vp