HE 17/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
400/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
401/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
402/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
403/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kemikaalilain 52 ja 52 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
404/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
405/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
406/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
407/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
408/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
409/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
410/2002
Päätös

Hyväksytty

12. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
411/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
412/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
413/2002
Päätös

Hyväksytty

15. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
414/2002
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
415/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
416/2002
Päätös

Hyväksytty

18. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
417/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
418/2002
Päätös

Hyväksytty

20. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
419/2002
Päätös

Hyväksytty

21. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
420/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

3. Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki kemikaalilain muuttamisesta

6. Laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta

7. Laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta

8. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

10. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

12. Laki lääkelain muuttamisesta

13. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

14. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

15. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

16. Laki ydinenergialain muuttamisesta

17. Laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta

18. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

19. Laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta

20. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

21. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Puoskari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.2001 Päättynyt PTK 20/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2002 vp
Valmistunut

05.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4., 6., 9.-11., 13.-15., 17. ja 19.-21. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3., 5., 7., 8., 12., 16. ja 18., lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 138/2000 vp ja LA 114/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.05.2002

Vastaus
EV 35/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot