HE 17/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Maantielaki

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
503/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
504/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
505/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki luonnonsuojelulain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
506/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maantielaki

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

3. Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki luonnonsuojelulain 36 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Välipirtti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2004 Päättynyt PTK 18/2004
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 9/2005 vp
Valmistunut

10.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2, 3 ja 4 lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 15/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.2005 Päättynyt PTK 53/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.2005

Vastaus
EV 48/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot