HE 17/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
690/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Kalastusneuvos Aro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.2009 Päättynyt PTK 25/2009
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2010 vp
Valmistunut

05.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 4 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2010

Vastaus
EV 72/2010 vp