Valtiopaivaasia HE 17/2009

HE 17/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Päätökset

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
690/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.03.2009

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Kalastusneuvos Aro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.2009 Päättynyt PTK 25/2009 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2010 vp
Valmistunut

05.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 19/2009 vp
Valmistunut

05.06.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 4 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2010

​​​​