Valtiopaivaasia HE 17/2010

HE 17/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
329/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valvontarangaistuksesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
330/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
328/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
331/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistuksen täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
332/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
333/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
334/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
335/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki valvontarangaistuksesta

3. Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n muuttamisesta

4. Laki rikosrekisterilain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistuksen täytäntöönpanossa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.03.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.2010 Päättynyt PTK 29/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 30/2010 vp
Valmistunut

09.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 30/2010 vp
Valmistunut

24.09.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.01.2011 Keskeytetty PTK 139/2010 7
19.01.2011 Päättynyt PTK 140/2010 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 6 luvun 11 a §:stä, 2. lakiehdotuksen 6 §:stä, 7 §:stä, 13 §:n 7 kohdasta, 23 §:stä ja 30 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2011

​​​​