HE 170/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevastuun kattamista koskeviksi säännöksiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

31.12.1991

Säädöskokoelma
1595/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

31.12.1991

Säädöskokoelma
1596/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2361

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1991 Päättynyt PTK 75/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2469

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1991 vp
Valmistunut

29.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 97/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1991 Päättynyt PTK 98/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1991 Päättynyt PTK 99/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3325

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1991 Päättynyt PTK 102/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3365

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1991