HE 170/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1135/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2001 Päättynyt PTK 111/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2001 vp
Valmistunut

23.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 58/2000 vp ja LA 72/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 97/2000 vp ja TPA 258/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2001 Päättynyt PTK 122/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2001

Vastaus
EV 133/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot