HE 170/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1281/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1282/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1283/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.09.2004 Poistettu PTK 90/2004
16.09.2004 Päättynyt PTK 91/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

31

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 18/2004 vp
Valmistunut

30.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2004 Päättynyt PTK 131/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2004 Päättynyt PTK 135/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2004

Vastaus
EV 194/2004 vp