HE 170/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
673/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
674/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 47/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 200 a § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 47/2014 vp
Valmistunut

28.11.2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 11/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Keskeytetty PTK 163/2014
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 4
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.04.2015

Vastaus
EV 314/2014 vp