HE 171/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun sekä tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.02.2001

Säädöskokoelma
19/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.02.2001

Säädöskokoelma
20/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun muuttamisesta

2. Laki tutkintavankeudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vankeinhoitojohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 171/2000 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hallituksen esitykseen HE 171/2000 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 35/2000 vp sisältyvän lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1. lakiehdotus muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000

Vastaus
EV 188/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot