Valtiopaivaasia HE 171/2003

HE 171/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

03.03.2005

Säädöskokoelma
324/2004
Sopimussarja
20/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

03.03.2005

Säädöskokoelma
325/2004
Sopimussarja
22/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Vuoden 2003 pöytäkirja liittyen öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen

Asetuksen voimaantulo

03.03.2005

Säädöskokoelma
119/2005
Sopimussarja
21/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

2. Laki merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Vuoden 2003 pöytäkirja liittyen öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.2003

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004 8
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/2004 vp
Valmistunut

05.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Lontoossa 16 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirja kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 2/2004 vp
Valmistunut

24.02.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2004 Päättynyt PTK 23/2004 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.2004

​​​​