HE 171/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1097/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1098/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1099/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1100/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1101/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1102/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1103/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1104/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

8. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meretniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2008 vp
Valmistunut

10.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2008 Keskeytetty PTK 124/2008
12.12.2008 Päättynyt PTK 125/2008 7,8
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2008 Päättynyt PTK 126/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2008

Vastaus
EV 215/2008 vp