HE 172/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain (21 ja, StVM 33/1996 vp) 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1210/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1211/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1212/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain (21 ja, StVM 33/1996 vp) 23 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta

3) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3778

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1996 vp
Valmistunut

27.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 157/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4995

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 21
Istuntopöytäkirjan sivu

5160

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 212/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot