HE 172/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
556/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
557/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
558/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
559/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
560/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
561/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
562/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
563/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
564/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

3. Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

6. Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta

7. Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta

10. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2006 vp
Valmistunut

01.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-8. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hylätään, että 1., 5. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2007 Keskeytetty PTK 155/2006
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 8
Päätös

1. ja 3.-10. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 1-2
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 3.-10. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 30 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2007

Vastaus
EV 299/2006 vp