HE 172/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2013

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
320/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2012 Päättynyt PTK 121/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2013 vp
Valmistunut

15.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 25/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.3.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.2013 Päättynyt PTK 26/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.03.2013 Päättynyt PTK 29/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2013

Vastaus
EV 34/2013 vp