HE 173/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1286/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1287/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1288/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 108/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3277

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 32/1992 vp
Valmistunut

08.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 126/1992
16.10.1992 Keskeytynyt PTK 128/1992
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 5
Istuntopöytäkirjan sivu

3722

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Keskeytynyt PTK 134/1992
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 8
Istuntopöytäkirjan sivu

3949

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1992