HE 173/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997 *)

Säädöskokoelma
1213/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3778

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/1996 vp
Valmistunut

27.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 157/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4995

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5162

Huomautus

*) Lain 5 b §:n 2 mom tulee voimaan 1.10.1997.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 213/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot