HE 173/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Valtion eläkelaki

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1295/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1296/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion eläkerahastosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1297/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion eläkelaki

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta

3. Laki valtion eläkerahastosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/2006 vp
Valmistunut

15.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2006

Vastaus
EV 174/2006 vp