Valtiopaivaasia HE 173/2010

HE 173/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1267/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1268/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1269/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1270/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1271/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1272/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1273/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1274/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki jalometallituotteista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1275/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1276/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki konttilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1277/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1278/2010
Päätös

Hyväksytty

13. Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1279/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki sähköturvallisuuslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1280/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki sähkömarkkinalain 36 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1281/2010
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1282/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1283/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta

2. Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain muuttamisesta

3. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain muuttamisesta

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta

7. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

9. Laki jalometallituotteista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

10. Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki konttilain muuttamisesta

12. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13. Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

14. Laki sähköturvallisuuslain 4 §:n muuttamisesta

15. Laki sähkömarkkinalain 36 a §:n muuttamisesta

16. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

17. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 17
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1., 2., 4.-15. ja 17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 3. ja 16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010 31
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2010