HE 173/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
941/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2013 Päättynyt PTK 108/2013
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 18/2013 vp
Valmistunut

22.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 42 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2013 Päättynyt PTK 120/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2013 Päättynyt PTK 123/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2013

Vastaus
EV 160/2013 vp