HE 174/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

08.03.2006

Säädöskokoelma
253/2004
Sopimussarja
11/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euro-Välimeri-sopimus assosiaatiosta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

Asetuksen voimaantulo

08.03.2006

Säädöskokoelma
160/2006
Sopimussarja
12/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euro-Välimeri-sopimus assosiaatiosta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Hannikainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 3/2004 vp
Valmistunut

27.02.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Valenciassa 22 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2004 Päättynyt PTK 19/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2004

Vastaus
EV 14/2004 vp