Valtiopaivaasia HE 174/2007

HE 174/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

30.05.2008

Voimaantulo

26.06.2009

Säädöskokoelma
378/2008
Sopimussarja
121/2008
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus nro 187, joka koskee työturvallisuuden ja terveyden edistämistä, 2006

Asetuksen voimaantulo

26.06.2009

Säädöskokoelma
970/2008
Sopimussarja
122/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Suositus nro 197, joka koskee työturvallisuuden ja terveyden edistämistä, 2006

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus nro 187, joka koskee työturvallisuuden ja terveyden edistämistä, 2006

2. Suositus nro 197, joka koskee työturvallisuuden ja terveyden edistämistä, 2006

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008 12
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2008 vp
Valmistunut

12.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hallituksen esityksessä tarkoitettu suositus otetaan tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 26/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008 8
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2008 Päättynyt PTK 30/2008 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.04.2008

​​​​