Valtiopaivaasia HE 174/2010

HE 174/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Merityösopimuslaki

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
756/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
757/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
758/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimiespalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
759/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
760/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
761/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
762/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
763/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
764/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
765/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
766/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
767/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki merilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
768/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
769/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
770/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
771/2011
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
772/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Merityösopimuslaki

2. Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

4. Laki merimiespalvelulain muuttamisesta

5. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

7. Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

8. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

9. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

11. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13. Laki merilain 15 luvun 4 §:n muuttamisesta

14. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

15. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

16. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17. Laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Siitonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 18
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2010 vp
Valmistunut

28.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2.-17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/2010 vp
Valmistunut

25.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.2011 Päättynyt PTK 148/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 luvun 7 §:n 2 momentista ja 13 luvun 16 §:stä ja 19 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2011