Valtiopaivaasia HE 174/2014

HE 174/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki rikostorjunnasta Tullissa

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
623/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
624/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
652/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
626/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
627/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
628/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
629/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
630/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
631/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
632/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
633/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
634/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
635/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
636/2015
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
637/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
638/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikostorjunnasta Tullissa

2. Laki tullilain muuttamisesta

3. Laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

4. Laki rajavartiolain muuttamisesta

5. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

7. Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

8. Laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta

11. Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta

12. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

13. Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta

15. Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

17. Laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lumme

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Poistettu PTK 89/2014 11
02.10.2014 Päättynyt PTK 91/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 53/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 7.-9. ja 12.-17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1, 4.-6. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 10. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 49/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 18/2014 vp
Valmistunut

14.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-9. ja 11.-17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Päättynyt PTK 169/2014 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-9. ja 11.-17. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 luvun 53 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.04.2015