HE 175/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkerahastosta annetun lain sekä valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
942/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
943/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2946

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 108/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1993 vp
Valmistunut

21.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 121/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3550

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3774

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993