HE 175/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
193/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
194/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
195/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2000 vp
Valmistunut

17.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 13/2000
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2000 Poistettu PTK 14/2000
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

Vastaus
EV 20/2000 vp