Valtiopaivaasia HE 175/1999

HE 175/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
193/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
194/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

25.02.2000

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
195/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista

2. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.12.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.12.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 23
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2000 vp
Valmistunut

17.02.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2000 Päättynyt PTK 13/2000 1
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2000 Poistettu PTK 14/2000 1
18.02.2000 Päättynyt PTK 16/2000 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2000 Päättynyt PTK 17/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2000

​​​​