HE 175/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merimiesten palkkaturvalaiksi ja laiksi konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Merimiesten palkkaturvalaki

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1108/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1109/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Merimiesten palkkaturvalaki

2. Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lonka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.10.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 9/2000 vp
Valmistunut

22.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2000 Päättynyt PTK 146/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000

Vastaus
EV 172/2000 vp