Valtiopaivaasia HE 175/2001

HE 175/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.01.2002

Voimaantulo

10.04.2002

Säädöskokoelma
54/2002
Sopimussarja
24/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta

Asetuksen voimaantulo

10.04.2002

Säädöskokoelma
252/2002
Sopimussarja
25/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.10.2001

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Aaltola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2001 Päättynyt PTK 120/2001 9
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy 19 päivänä marraskuuta 1984 tehdyn sopimuksen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi johtolause muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 51/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2001 Päättynyt PTK 150/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 95 § 2 momentti

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamissopimukseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2001