Valtiopaivaasia HE 175/2002

HE 175/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Rahoitustarkastuksesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
587/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
588/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
589/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
590/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
591/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
592/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
593/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
594/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
595/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
596/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
597/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
598/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
599/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
600/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
601/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
602/2003
Päätös

Hyväksytty

17. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
603/2003
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

18. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
604/2003
Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Rahoitustarkastuksesta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

5. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

6. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

7. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

8. Laki kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta

9. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

10. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

12. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

13. Laki sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

14. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

15. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

17. Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/2002 vp
Valmistunut

04.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-9., 12. ja 15.-17. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 10., 11., 13 ja 14. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 18. lakiehdotus, että 18. lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 67/2002 vp
Valmistunut

22.01.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 195/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2003 Päättynyt PTK 197/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002 16
Päätös

Asian ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 18. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi ja hyväksyttiin, 1. - 17. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 38 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1.-17. lakiehdotus perustuslaki 72 §, 18. lakiehdotus perustuslaki 73 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2003