Valtiopaivaasia HE 175/2010

HE 175/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
742/2011
Sopimussarja
100/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
743/2011
Sopimussarja
102/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Säädöskokoelma
744/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.11.2011

Säädöskokoelma
1095/2011
Sopimussarja
101/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki patenttilain muuttamisesta

3. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.10.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Laine-Nordström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010 19
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 51/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 2. lakiehdotuksen 7 a ja 24 § sekä 3. lakiehdotuksen 6 a § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 50/2010 vp
Valmistunut

13.01.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitettuun sopimukseen, että hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. ja 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 2. lakiehdotuksen 7 a §:n 2 momentista ja 3. lakiehdotuksen 6 a §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2011

​​​​