Valtiopaivaasia HE 175/2014

HE 175/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1194/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rahoitusvakausviranomaisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1195/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Säädöskokoelma
1196/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1197/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1198/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1199/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1200/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1201/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1202/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1203/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1204/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1205/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1206/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1207/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1208/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1209/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1210/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1211/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Päätös

Hyväksytty

2. Julistus, jossa korostetaan, että yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaa sopimusta ja EU:n kriisinratkaisuasetusta tulee tulkita siten, etteivät ne luo jäsenvaltioiden yhteisvastuuta, EVM-sopimuksen muuttamista tai erityisesti julkisten varojen käyttöä koskevia velvoitteita tavalla, joka rajoittaa sopimuspuolten budjettisuverenisuutta tai fiskaalista vastuuta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta

2. Laki rahoitusvakausviranomaisesta

3. Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

7. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

8. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta

10. Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

11. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 21 ja 24 f §:n muuttamisesta

12. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 30 §:n muuttamisesta

13. Laki säästöpankkilain 118 §:n muuttamisesta

14. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

15. Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

16. Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta

17. Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta

18. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

2. Julistus, jossa korostetaan, että yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaa sopimusta ja EU:n kriisinratkaisuasetusta tulee tulkita siten, etteivät ne luo jäsenvaltioiden yhteisvastuuta, EVM-sopimuksen muuttamista tai erityisesti julkisten varojen käyttöä koskevia velvoitteita tavalla, joka rajoittaa sopimuspuolten budjettisuverenisuutta tai fiskaalista vastuuta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Poistettu PTK 89/2014 12
01.10.2014 Päättynyt PTK 90/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2014 vp
Valmistunut

20.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun julistuksen antamisen, että 7., 9., 10. ja 14.-18. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-6., 8. ja 11.-13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2014 vp
Valmistunut

07.11.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Päättynyt PTK 119/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Keskeytetty PTK 122/2014 22
05.12.2014 Päättynyt PTK 125/2014 3 8-10
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja julistuksen antamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymiseen sekä hallituksen esityksessä ehdotetun julistuksen antamiseen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä, että 1. ja 3.-18. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että 2. lakiehdotus käsitellään perustuslain 87 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​