HE 176/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

10.12.2002

Säädöskokoelma
1006/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

10.12.2002

Säädöskokoelma
1007/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2002 vp
Valmistunut

22.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.2002

Vastaus
EV 145/2002 vp