HE 176/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1227/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1228/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1229/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1230/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1231/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

3. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

5. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2010 Päättynyt PTK 94/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 30/2010 vp
Valmistunut

09.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2010 Keskeytetty PTK 113/2010
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2010

Vastaus
EV 195/2010 vp