HE 176/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
989/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
990/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Rajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2012 Päättynyt PTK 125/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/2012 vp
Valmistunut

11.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2012 Päättynyt PTK 131/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

Vastaus
EV 169/2012 vp