Valtiopaivaasia HE 176/2013

HE 176/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 90/2013 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1049/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1054/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2013 Päättynyt PTK 108/2013 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvät 2.-5. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 1. lakiehdotukseksi ja että lakialoitteet LA 50/2011 vp, LA 9/2013 vp ja LA 62/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2013 vp
Valmistunut

19.11.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2013 Keskeytetty PTK 124/2013 11
05.12.2013 Päättynyt PTK 125/2013 4 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 90 ja 176 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen 90 sisältyvien 2.-5. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen 176 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 31
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 90 ja 176 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, esitykseen 90 sisältyvät 2.-5. lakiehdotuksen ja esitykseen 176 sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2013 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​