HE 177/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
520/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
521/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
522/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
523/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
524/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
525/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

5. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

6. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2000 Poistettu PTK 138/2000
16.11.2000 Päättynyt PTK 140/2000
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2001 vp
Valmistunut

08.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 2.-6. hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 ja 6 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2001 Keskeytetty PTK 60/2001
18.05.2001 Päättynyt PTK 63/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2001

Vastaus
EV 46/2001 vp