Valtiopaivaasia HE 177/2012

HE 177/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013-2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013-2015

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

15.05.2013

Säädöskokoelma
993/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

15.05.2013

Säädöskokoelma
994/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013-2015

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.12.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Salokoski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Päättynyt PTK 125/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2012 vp
Valmistunut

11.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että hyväksytään yksi lausuma ja että lakialoite LA 83/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 8 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012 15
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 5 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot