Valtiopaivaasia HE 177/2014

HE 177/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1360/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1361/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1362/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

2. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Virta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Poistettu PTK 89/2014 14
01.10.2014 Päättynyt PTK 90/2014 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 25/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 46
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 17
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 3 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

​​​​