HE 178/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä kieltomenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1189/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1190/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1191/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1192/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä

2. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki lääkelain muuttamisesta

4. Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2000 Päättynyt PTK 135/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 36/2000 vp
Valmistunut

24.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000
01.12.2000 Päättynyt PTK 152/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2000

Vastaus
EV 183/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin