HE 178/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
264/2004
Sopimussarja
117/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus

Asetuksen voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
827/2004
Sopimussarja
118/2004
Päätös

Hyväksytty

Asetuksen voimaantulo

01.09.2004

Päätös

Hyväksytty

2. Lisäpöytäkirja Uzbekistanin tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehdyn kansainvälisen tieliikennesopimuksen soveltamisesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus

2. Lisäpöytäkirja Uzbekistanin tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehdyn kansainvälisen tieliikennesopimuksen soveltamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2004 Päättynyt PTK 4/2004
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2004 vp
Valmistunut

13.02.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Suomen tasavallan hallituksen ja Uzbekistanin tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.02.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2004 Päättynyt PTK 11/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2004 Päättynyt PTK 14/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2004

Vastaus
EV 5/2004 vp