Valtiopaivaasia HE 178/2007

HE 178/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.02.2008

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
117/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.02.2008

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
118/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2008 Päättynyt PTK 3/2008 16
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2008 vp
Valmistunut

15.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2008 Keskeytetty PTK 13/2008 1
26.02.2008 Päättynyt PTK 14/2008 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.02.2008

Vastaus
EV 2/2008 vp

​​​​