HE 178/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1035/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1036/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2008 vp
Valmistunut

03.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2008 Päättynyt PTK 118/2008
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2008 Päättynyt PTK 120/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2008

Vastaus
EV 187/2008 vp