Valtiopaivaasia HE 178/2009

HE 178/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1198/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1199/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1200/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1201/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1202/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1203/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kansaneläkelain 34 ja 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1204/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1205/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yrittäjän eläkelain 2 ja 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1206/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1207/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1208/2009
Päätös

Hyväksytty

12. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1209/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1210/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

5. Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta

6. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

7. Laki kansaneläkelain 34 ja 70 §:n muuttamisesta

8. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

9. Laki yrittäjän eläkelain 2 ja 70 §:n muuttamisesta

10. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

11. Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

12. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

13. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Meling

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 11
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2009 vp
Valmistunut

04.11.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 20/2009 vp
Valmistunut

20.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2009 Keskeytetty PTK 116/2009 12
02.12.2009 Päättynyt PTK 117/2009 3 11-13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009 35
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 9 11,12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2009